set100 ปันผล

มาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้จะพาไปดูหุ้นกลุ่ม SET100 ที่ประกาศนโยบายการจ่ายปันผล สุดหรู ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 แต่จะมีเงื่อนไขอื่นตามมาด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นต้องดูให้ละเอียดค่ะ ซึ่งอิป้าควานหามาได้ 28 หุ้น (SET100) และจะมีบอกจ่ายปันผลล่าสุดเท่าไร บาท/หุ้น เมื่อวันที่เท่าไรด้วยนะคะ

1.BA (บมจ.การบินกรุงเทพ) ผลตอบแทน YTD -19.42%

นโยบายการจ่ายปันผล:ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสะสมจากงบเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภท (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน 1.80% จ่ายปันผลล่าสุด 0.10 บาท/หุ้น (เมื่อ 10 เม.ย.2563)

2.BDMS (บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ) ผลตอบแทน YTD -19.62%

นโยบายการจ่ายปันผล:ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการขยายธุรกิจและความต้องการใช้เงินทุนของบริษัทในแต่ละปี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน 2.59% จ่ายปันผลล่าสุด 0.30 บาท/หุ้น (เมื่อ 24 เม.ย. 2563)

หนังสืออิป้าหามาเล่า

3.BANPU (บมจ.บ้านปู) ผลตอบแทน YTD -53.36%

นโยบายการจ่ายปันผล:ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำรองตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน 2.59% จ่ายปันผลล่าสุด 0.25 บาท/หุ้น (เมื่อ 30 เม.ย. 2563)

4.ADVANC (บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส) ผลตอบแทน YTD -11.03%

นโยบายการจ่ายปันผล:ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมแต่ต้องไม่เกินกำไรสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการ และ/หรือ มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทย่อย โดยพิจารณาจ่ายปีละ 2 ครั้ง

อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน 3.86% จ่ายปันผลล่าสุด 3.56 บาท/หุ้น (เมื่อ 22 เม.ย. 2563)

5.BEC (บมจ.บีอีซี เวิลด์) ผลตอบแทน YTD -23.73%

นโยบายการจ่ายปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามที่แสดงในงบการเงินรวม และมีประเพณีที่จะจ่ายปีละสองครั้ง (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน N/A% จ่ายปันผลล่าสุด 0.10 บาท/หุ้น (เมื่อ 7 ก.ย.2560)

6.BJC (บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์) ผลตอบแทน YTD -13.69%

นโยบายการจ่ายปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย (ถ้ามี) โดยบริษัทจะพิจารณาจากกระแสเงินสด และ/หรือ โครงการการลงทุน หรือการขยายการลงทุนต่าง ๆ จากธุรกิจที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบันหรือธุรกิจใหม่ ๆ ในอนาคต

อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน 2.51% รอบผลประกอบการ (1 ก.ค.2562 – 31 ธ.ค.2562) จ่ายไปแล้ว 0.73 บาท/หุ้น (เมื่อ 22 พ.ค.2563)

7.BPP (บมจ.บ้านปู เพาเวอร์) ผลตอบแทน YTD -16.95%

นโยบายการจ่ายปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ในแต่ละปี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน 4.42% จ่ายปันผลล่าสุด 0.30 บาท/หุ้น (เมื่อ 28 เม.ย. 2563)

8.BTS (บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์) ผลตอบแทน YTD -23.48%

นโยบายการจ่ายปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน 4.75% จ่ายปันผลล่าสุด 0.15 บาท/หุ้น (เมื่อ 14 ส.ค. 2563 )

9.CENTEL (บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา) ผลตอบแทน YTD -9.20%

นโยบายการจ่ายปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังภาษีเงินได้ เว้นแต่หากมีการขยายกิจการ ก็อาจพิจารณางดจ่ายปันผลหรือจ่ายเงินปันผลต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ

อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน N/A% จ่ายปันผลล่าสุด 0.65 บาท/หุ้น (เมื่อ 24 พ.ค. 2562)

10.CHG (บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์) ผลตอบแทน YTD -5.43%

นโยบายการจ่ายปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลังหักเงินสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่นๆแล้ว

อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน 2.05% จ่ายปันผลล่าสุด 0.03 บาท/หุ้น (เมื่อ 15 พ.ค. 2563)

11.CPALL (บมจ.ซีพี ออลล์) ผลตอบแทน YTD -5.54%

นโยบายการจ่ายปันผล ประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี โดยพิจารณาประกอบกับงบการเงินรวม

อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน 1.83% จ่ายปันผลล่าสุด 1.25 บาท/หุ้น (เมื่อ 14 พ.ค.2563)

12.DTAC (บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น) ผลตอบแทน YTD -30.05%

นโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัท ขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินและแผนการประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคต โดยบริษัทมีเป้าหมายจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลทุกครึ่งปี

อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน 7.70% จ่ายปันผลล่าสุด 0.87 บาท/หุ้น (เมื่อ14 ส.ค.2563)

13.JAS (บมจ.จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล) ผลตอบแทน YTD -33.60%

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละปีอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน 51.72% ,จ่ายปันผลล่าสุด 0.05 บาท/หุ้น (เมื่อ 5 มิ.ย.2563)

14.JMT (บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส) ผลตอบแทน YTD 50.00%

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินรวมเป็นสาคัญ

อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน 1.93% จ่ายปันผลล่าสุด 0.33 บาท/หุ้น (เมื่อ 24 เม.ย. 2563)

15.OSP (บมจ.โอสถสภา) ผลตอบแทน YTD 2.47%

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60.0 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลังหักทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน 2.41% จ่ายปันผลล่าสุด 0.65 บาท/หุ้น (เมื่อ 24 เม.ย.2563)

16.PLANB (บมจ.แพลน บี มีเดีย) ผลตอบแทน YTD -29.61%

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินบริษัทฯ และเงินสำรองตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน 2.86% จ่ายปันผลล่าสุด 0.0618 บาท/หุ้น (เมื่อ11 มี.ค.2563)

17.PSH (บมจ.พฤกษา โฮลดิ้ง) ผลตอบแทน YTD -22.97%

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 จากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท PSH (จากงบการเงินรวม) ภายหลังจากการหักทุนสำรองต่างๆ ตามกฎหมายทั้งหมดแล้ว

อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน 13.60% จ่ายปันผลล่าสุด 0.95 บาท/หุ้น (เมื่อ 8 พ.ค.2563)

18.RS (บมจ.อาร์เอส) ผลตอบแทน YTD 47.15%

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน 1.68% จ่ายปันผลล่าสุด 0.10 บาท/หุ้น (เมื่อ 24 เม.ย.2563)

19.SUPER (บมจ.ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น) ผลตอบแทน YTD 64.29%

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50.00 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทมีเป้าหมายที่จะดำเนินธุรกิจด้วยโครงสร้างเงินทุนที่เอื้อประโยชน์ต่อกิจการของบริษัทมากที่สุด

อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน 1.20% จ่ายปันผลล่าสุด 0.011 บาท/หุ้น (เมื่อ12 ธ.ค.2562)

20.TASCO (บมจ.ทิปโก้แอสฟัลท์) ผลตอบแทน YTD 34.43%

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในแต่ละงวดบัญชี ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะขึ้นกับกระแสเงินสด แผนการลงทุน (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน 5.26% จ่ายปันผลล่าสุด 1.10 บาท/หุ้น (เมื่อ24 เม.ย.2563)

21.THANI (บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง) ผลตอบแทน YTD -31.03%

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน 8.00% จ่ายปันผลล่าสุด 0.16 บาท/หุ้น (เมื่อ 27 เม.ย. 2563)

22.TPIPP (บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์) ผลตอบแทน YTD -1.36%

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50.0 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน 9.22% จ่ายปันผลล่าสุด 0.20 บาท/หุ้น (เมื่อ15 พ.ค.2563)

23.TQM (บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น) ผลตอบแทน YTD 103.03%

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50.0 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองตามกฎหมายของแต่ละปี โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน 1.31% จ่ายปันผลล่าสุด 1.10 บาท/หุ้น (เมื่อ 14 พ.ค.2563)

24.TRUE (บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น) ผลตอบแทน YTD -27.83%

อย่างน้อยร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯในแต่ละปี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน 2.71% จ่ายปันผลล่าสุด0.09 บาท/หุ้น (เมื่อ 27 เม.ย. 2563)

25.TTW (บมจ.ทีทีดับบลิว) ผลตอบแทน YTD -3.62%

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขของสัญญาต่างๆ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม

อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน 4.51% จ่ายปันผลล่าสุด 0.30 บาท/หุ้น (เมื่อ 30 เม.ย.2563)

26.TU (บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป) ผลตอบแทน YTD -0.74%

อย่างน้อยร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ ปีละ 2 ครั้ง

อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน 3.60% จ่ายปันผลล่าสุด 0.22 บาท/หุ้น (เมื่อ22 เม.ย.2563)

27.TVO (บมจ.น้ำมันพืชไทย) ผลตอบแทน YTD 1.82%

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด

อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน 5.18% จ่ายปันผลล่าสุด 0.75 บาท/หุ้น (เมื่อ 8 พ.ค.2563)

28.VGI (บมจ.วีจีไอ) ผลตอบแทน YTD -35.08%

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของแต่ละปี และสำรองตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน 0.98% จ่ายปันผลล่าสุด 0.016 บาท/หุ้น (เมื่อ 14 ส.ค. 2563)

อย่างไรก็ตาม ใน 28ตัวนี้ จะมีตัวที่ มี ผลตอบแทน YTD เป็น บวก แค่ 7 ตัวเท่านั้น ส่วนที่เหลือลบมากน้อยต่างกันไปนะคะ วันนี้ไปล่ะค่ะ บ๊ายย

Facebook Comments