มาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้มาเม้าเรื่อง สำนักงานประกันสังคม กันอีกรอบนะคะ เพราะจัดเป็นองค์กรที่พอร์ตลงทุน (เฉพาะในหุ้น) สูงสุดลำดับ 6 กระจายอยู่ในหุ้น 80 ตัว 10 อันดับแรกที่ลงทุนมากสุด คือ SCC , PTT , BDMS , ADVANC , BBL , AOT, SCB ,KBANK , CPF , BCP

โดยสำนักงานประกันสังคม ต้องนำเงินส่วนหนึ่งไปลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายค่ะ ซึ่งผลการดำเนินงานการบริหารการลงทุนประกันสังคม กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน ในเดือนสิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ทำผลงานดีมาก โดยคุณพี่อนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน บอกว่า สถานะเงินลงทุนของกองทุนประกันสังคม ณ 31 สิงหาคม 2562 มีเงินลงทุนรวมจำนวน 2,044,921 ล้านบาท

แบ่งออกเป็นหลักทรัพย์มั่นคงสูงร้อยละ 79.42 หลักทรัพย์เสี่ยงร้อยละ 20.58 จำแนกตามแหล่งลงทุนในประเทศร้อยละ 89.86 ต่างประเทศร้อยละ 10.14 จำแนกตามประเภทหลักทรัพย์ แบ่งเป็นเงินฝากร้อยละ 4.62 ตราสารหนี้ร้อยละ 76.41 ตราสารทุนร้อยละ 14.15 หน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์ร้อยละ 2.90 หน่วยลงทุนโครงสร้างพื้นฐานร้อยละ 1.07 หน่วยลงทุนทองคำร้อยละ 0.53 และโครงการลงทุนทางสังคมร้อยละ 0.32

สำนักงานประกันสังคมสามารถสร้างผลตอบแทนการลงทุนกองทุนประกันสังคมได้จำนวน 5,976 ล้านบาท สำหรับสถานะเงินลงทุนของกองทุนเงินทดแทน มีเงินลงทุนรวมจำนวน 64,972 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหลักทรัพย์มั่นคงสูงร้อยละ 74.84 หลักทรัพย์เสี่ยงร้อยละ 25.16 จำแนกตามประเภทหลักทรัพย์แบ่งเป็นเงินฝากร้อยละ 1.96 ตราสารหนี้ร้อยละ 77.48 ตราสารทุน ร้อยละ 12.82 หน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์ร้อยละ 5.65 หน่วยลงทุนโครงสร้างพื้นฐานร้อยละ 1.29 หน่วยลงทุนทองคำร้อยละ 0.81

กล่าวโดยสรุป สำนักงานประกันสังคม สามารถสร้างผลตอบแทนการลงทุนกองทุนเงินทดแทนได้จำนวน 243 ล้านบาท โดยหากรวมสถานะเงินลงทุนกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนในเดือนสิงหาคม 2562 สำนักงานประกันสังคมสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้สูงถึง 6,219 ล้านบาท

Facebook Comments