บมจ.ดูโฮม พร้อมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 6 ส.ค. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO กว่า 14,400 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “DOHOME”

นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยินดีต้อนรับ บมจ. ดูโฮม ผู้นำธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง และให้บริการด้านวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านแบบครบวงจร เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดพาณิชย์ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “DOHOME” ในวันที่ 6 สิงหาคม 2562

DOHOME ประกอบธุรกิจจำหน่ายปลีก ส่ง และให้บริการด้านวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านแบบครบวงจรภายใต้แนวคิดการดำเนินธุรกิจ “ครบ ถูก ดี…ที่ดูโฮม” มีสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซม และตกแต่งบ้านที่ครบถ้วน หลากหลายกว่า 135,000 SKUs ในทุกระดับราคา เพื่อตอบสนองลูกค้าทุกกลุ่ม ปัจจุบันดูโฮมเปิดดำเนินการแล้วทั้งหมด 11 สาขา โดยแบ่งเป็นสาขาขนาดใหญ่ 9 สาขาและ Dohome To Go 2 สาขา รวมทั้งมีศูนย์กระจายสินค้าที่จังหวัดปทุมธานี

DOHOME มีทุนจดทะเบียน 1,856.16 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 1,400 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 456.16 ล้านหุ้น ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่เสนอขายทั้งหมด จำนวน 521.20 ล้านหุ้น แบ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 456.16 ล้านหุ้น หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 8.88 ล้านหุ้น

และจัดสรรหุ้นสามัญส่วนเกิน 56.16 ล้านหุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 7.80 บาท มีมูลค่าระดมทุนรวม 4,065.36 ล้านบาท (รวมจัดสรรหุ้นส่วนเกิน) และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO กว่า 14,400 ล้านบาท โดยมี บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร และ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญ DOHOME

นายอดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา กรรมการผู้จัดการ DOHOME เปิดเผยว่า เงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ส่วนหนึ่งจะนำไปใช้ขยายธุรกิจ เช่น การเปิดสาขาขนาดใหญ่รูปแบบใหม่ที่มีขนาดพื้นที่เล็กลงตามหัวเมืองสำคัญ โดยยังคงแนวคิด “ครบ ถูก ดี” รวมถึงการพัฒนาโมเดลขยายสาขาขนาดเล็กภายใต้ชื่อ “Dohome To Go”

โดยรูปแบบโมเดลขนาดเล็กจะสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้ารายย่อยได้มากขึ้นและมีความคล่องตัวในการขยายสาขาเครือข่าย อีกทั้ง จะนำเงินทุนไปพัฒนาระบบสารสนเทศ ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานต่อไป หลัง IPO DOHOME มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ กลุ่มครอบครัวตั้งมิตรประชา ซึ่งถือหุ้นรวม 71.9% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

DOHOME มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการ และแผนการขยายธุรกิจในอนาคต รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ

Facebook Comments