กองทุน Healthcare

หนังสืออิป้าหามาเล่ามาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ระบาดไปทั่วโลก ทำให้การลงทุนเกือบทุกประเภทให้ผลตอบแทนที่ลดลงหรืออาจติดลบไปเลยก็มี ส่งผลให้พอร์ตการลงทุนของใครหลาย ๆ คนยังคงขาดทุนอยู่จนถึง ณ ปัจจุบัน

แต่หลังจากที่มีข่าวดีวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ล็อตแรกเข้ามาถึงไทยในวันที่ 24 ก.พ.นี้ ทำให้การลงทุนไทยนั้นเริ่มมีการพลิกฟื้นขึ้นมาบ้าง โดยเฉพาะการลงทุนเกี่ยวกับ Healthcare ซึ่งดูเหมือนจะเป็นไปในทิศทางที่ดีกว่าการลงทุนอย่างอื่น

และวันนี้อิป้าจึงได้รวบรวม 10 กองทุนรวมประเภท Healthcare ที่ให้ผลตอบแทนมากสุดในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา มีกองทุนไหนแข็งแกร่งสุด ตามไปดูกันเลยค่ะ (อ้างอิงจาก morningstarthailand)

1.กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้ (TGHDIGI)

ข้อมูล ณ วันที่ 17 ก.พ.64 ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ให้อัตราผลตอบแทนอยู่ที่ 84.28% YTD อยู่ที่ 12.23% ขณะที่ 6 เดือนอยู่ที่ 47.30% และช่วง 3 เดือนอยู่ที่ 31.50% การจัดสรรสินทรัพย์การลงทุนแบ่งเป็นในหุ้นสหรัฐอเมริกา 79.84% หุ้นอื่นนอกจากสหรัฐอเมริกา 18.85% เงินสด 1.90% และอื่น ๆ 0.59% (ความเสี่ยงระดับ 7 : ความเสี่ยงสูง)

โดยกองทุนดังกล่าวเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CS (Lux) Global Digital Health Equity ชนิดหน่วยลงทุน IB USD (กองทุนหลัก) ซึ่งมีนโยบายการลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในตราสารทุน หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน และใบแสดงสิทธิต่างๆ ที่ออกโดยบริษัทที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการแพทย์ (DigitalHealth) ทั่วโลกและกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่

2.กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์

(ASP-IHEALTH)

ข้อมูล ณ วันที่ 17 ก.พ.64 ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ให้อัตราผลตอบแทนอยู่ที่ 72.20% YTD อยู่ที่ 9.50% ขณะที่ 6 เดือนอยู่ที่ 40.63% และช่วง 3 เดือนอยู่ที่ 28.12% การจัดสรรสินทรัพย์การลงทุนแบ่งเป็นในหุ้นสหรัฐอเมริกา 76.56% หุ้นอื่นนอกจากสหรัฐอเมริกา 15.27% เงินสด 5.68% และอื่น ๆ 2.50% (ความเสี่ยงระดับ 7 : ความเสี่ยงสูง)

โดยกองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนตราสารทุนต่างประเทศเช่นหน่วย CIS และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุน ETF เป็นต้น ที่เน้นลงทุนในตราสารทุนหรือหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนหรือสิทธิในตราสารทุนอื่นๆที่ออกโดยบริษัทด้าน Digital Health และ/หรือบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีชีวภาพและเภสัชกรรมโดยตรงรวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ

และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพโดยจะมี net exposure ในหน่วยกองทุนต่างประเทศที่มีนโยบายลักษณะดังกล่าวข้างต้นโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ทั้งนี้ จะลงทุนในหน่วยกองทุนต่างประเทศอย่างน้อย 2 กองทุนโดยลงทุนกองทุนใดกองทุนหนึ่งเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน 79% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ สัดส่วนลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนต่างประเทศขึ้นอยู่กับดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน

3.กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล เฮลธ์แคร์

(KKP GHC)

ข้อมูล ณ วันที่ 17 ก.พ.64 ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ให้อัตราผลตอบแทนอยู่ที่ 20.46% YTD อยู่ที่ 13.49% ขณะที่ 6 เดือนอยู่ที่ 13.49% และช่วง 3 เดือนอยู่ที่ 8.55% การจัดสรรสินทรัพย์การลงทุนแบ่งเป็นในหุ้นสหรัฐอเมริกา 77.12% หุ้นอื่นนอกจากสหรัฐอเมริกา 19.10% เงินสด 1.71% และอื่น ๆ 1.80% (ความเสี่ยงระดับ 7 : ความเสี่ยงสูง)

กองทุนมีนโยบายลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวม Janus Henderson Global Life Sciences Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class I$Acc โดยมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
ส่วนที่เหลือจากการลงทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในเงินฝาก หรือ ตราสารหนี้ รวมทั้งลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือ การหาดอกผลโดยวิธีอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

4.กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMGHC)

ข้อมูล ณ วันที่ 17 ก.พ.64 ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ให้อัตราผลตอบแทนอยู่ที่ 20.10% YTD อยู่ที่ 2.87% ขณะที่ 6 เดือนอยู่ที่ 14.33% และช่วง 3 เดือนอยู่ที่ 8.76% การจัดสรรสินทรัพย์การลงทุนแบ่งเป็นในหุ้นสหรัฐอเมริกา 76.49% หุ้นอื่นนอกจากสหรัฐอเมริกา 18.95% เงินสด 1.92% และอื่น ๆ 2.38% (ความเสี่ยงระดับ 7 : ความเสี่ยงสูง)

กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ Janus Global Life Sciences Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) I acc สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) กองทุนหลักบริหารโดย Janus Capital Management LLC จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศไอร์แลนด์

และอยู่ภายใต้ UCITS กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว โดยจะเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลกที่มีความเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต ( Life Sciences)

5.กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ (SCBGHC)

ข้อมูล ณ วันที่ 17 ก.พ.64 ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ให้อัตราผลตอบแทนอยู่ที่ 19.11% YTD อยู่ที่ 2.69% ขณะที่ 6 เดือนอยู่ที่ 14.14% และช่วง 3 เดือนอยู่ที่ 8.60% การจัดสรรสินทรัพย์การลงทุนแบ่งเป็นในหุ้นสหรัฐอเมริกา 76.59% หุ้นอื่นนอกจากสหรัฐอเมริกา 18.97% เงินสด 1.82% และอื่น ๆ 2.34% (ความเสี่ยงระดับ 7 : ความเสี่ยงสูง)

กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ Janus Global Life Sciences Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) I acc สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) กองทุนหลักบริหารโดย Janus Capital Management LLC จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศไอร์แลนด์

และอยู่ภายใต้ UCITS กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว โดยจะเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลกที่มีความเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต ( Life Sciences)

6.กองทุนเปิดธนชาตโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ

(T-HealthcareRMF)

ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.พ.64 ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ให้อัตราผลตอบแทนอยู่ที่ 18.91% YTD อยู่ที่ 1.95% ขณะที่ 6 เดือนอยู่ที่ 13.10% และช่วง 3 เดือนอยู่ที่ 9.46% การจัดสรรสินทรัพย์การลงทุนแบ่งเป็นในหุ้นสหรัฐอเมริกา 75.74% หุ้นอื่นนอกจากสหรัฐอเมริกา 18.76% เงินสด 3.25% และอื่น ๆ 1.98% (ความเสี่ยงระดับ 7 : ความเสี่ยงสูง)

กองทุนเน้นลงทุนในกองทุน Janus Global Life Sciences Fund ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ มีนโยบายลงทุนตราสารทุนของบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลก ที่เป็นวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต( Life Sciences orientation)

ทั้งการรักษาหรือการพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมบริษัทที่วิจัย พัฒนา ผลิต จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อสุขภาพ หรือการดูแลตนเอง (Personal Care) ,ยา การเติบโตจากเทคโนโลยี การจดสิทธิบัตร รวมถึงกลุ่มที่ได้ประโยชน์จาก Healthcare, การเกษตร, เครื่องสำอาง และเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)

7.กองทุนเปิดธนชาตโกลบอลเฮลธ์แคร์

(T-Healthcare)

ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.พ.64 ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ให้อัตราผลตอบแทนอยู่ที่ 18.73% YTD อยู่ที่ 1.91% ขณะที่ 6 เดือนอยู่ที่ 13.42% และช่วง 3 เดือนอยู่ที่ 9.67% การจัดสรรสินทรัพย์การลงทุนแบ่งเป็นในหุ้นสหรัฐอเมริกา 74.75% หุ้นอื่นนอกจากสหรัฐอเมริกา 18.51% เงินสด 3.65% และอื่น ๆ 2.82% (ความเสี่ยงระดับ 7 : ความเสี่ยงสูง)

กองทุนมีนโยบายลงทุนใน Janus Global Life Sciences Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) กองทุนมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว (long-term growth of capital)

8.กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า (KT-HEALTHCARE-A)

ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.พ.64 ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ให้อัตราผลตอบแทนอยู่ที่ 18.54% YTD อยู่ที่ 1.84% ขณะที่ 6 เดือนอยู่ที่ 11.98% และช่วง 3 เดือนอยู่ที่ 8.95% การจัดสรรสินทรัพย์การลงทุนแบ่งเป็นในหุ้นสหรัฐอเมริกา 76.35% หุ้นอื่นนอกจากสหรัฐอเมริกา 18.91% เงินสด 3.13% และอื่น ๆ 1.34% (ความเสี่ยงระดับ 7 : ความเสี่ยงสูง)

กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Janus Global Life Sciences Fund (Master Fund) เพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม หรือตามอัตราส่วนที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด

9.กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้น

(K-GHEALTH)

ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.พ.64 ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ให้อัตราผลตอบแทนอยู่ที่ 18.49% YTD อยู่ที่ 1.76% ขณะที่ 6 เดือนอยู่ที่ 11.27% และช่วง 3 เดือนอยู่ที่ 5.80% การจัดสรรสินทรัพย์การลงทุนแบ่งเป็นในหุ้นสหรัฐอเมริกา 73.42% หุ้นอื่นนอกจากสหรัฐอเมริกา 20.44% เงินสด 7.38% และอื่น ๆ -1.29% (ความเสี่ยงระดับ 6 : ความเสี่ยงสูง)

กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน JPMorgan Funds – Global Healthcare Fund, Class A (acc)​ – USD​ (กองทุนหลัก) กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ

และนโยบายกองทุน JPMorgan Funds – Global Healthcare Fund, Class A (acc)​ – USD​ (กองทุนหลัก) รวมถึงกองทุนหลักลงทุนในหุ้นบริษัทที่ประกอบธุรกิจดูแลสุขภาพทั่วโลกไม่น้อยกว่า 67% ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

10.กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KGHRMF)

ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.พ.64 ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ให้อัตราผลตอบแทนอยู่ที่ 18.23% YTD อยู่ที่ 1.76% ขณะที่ 6 เดือนอยู่ที่ 11.14% และช่วง 3 เดือนอยู่ที่ 5.77% การจัดสรรสินทรัพย์การลงทุนแบ่งเป็นในหุ้นสหรัฐอเมริกา 73.26% หุ้นอื่นนอกจากสหรัฐอเมริกา 20.40% เงินสด 6.79% และอื่น ๆ -0.50% (ความเสี่ยงระดับ 6 : ความเสี่ยงสูง)

กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน JPMorgan Funds – Global Healthcare Fund, Class A​ (acc) – USD​ (กองทุนหลัก)​ โดยป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ

และกองทุนมีนโยบายกองทุน JPMorgan Funds – Global Healthcare Fund, Class A​ (acc) – USD (กองทุนหลัก) และกองทุนหลักลงทุนในหุ้นบริษัทที่ประกอบธุรกิจดูแลสุขภาพทั่วโลกไม่น้อยกว่า 67% ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

อย่างไรก็ดี หากพูดถึงกองทุน HealthCare ยังถือว่ามีความน่าสนใจอยู่มาก เนื่องจากจะได้รับอานิสงค์จากวัคซีนโควิด-19 แล้ว ยังได้แรงเสริมจากสังคมผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย…วันนี้ไปล่ะค่ะ…บ๊ายยยย

 

Facebook Comments