เอ็มเอฟซีเสนอกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม หรือกองทุนเปิด MPII ลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ และหรือโครงสร้างพื้นฐาน โดยจ่ายเงินปันผลปีละไม่เกิน 4 ครั้ง เสนอขายครั้งแรกของหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผลตั้งแต่วันนี้-26 มิถุนายน 2562

นายเดนนิส ลิม กรรมการผู้จัดการ บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ด้วยแนวโน้มเศรษฐกิจโลกชะลอตัวและความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีนทำให้ธนาคารกลางที่สำคัญดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย จึงเป็นปัจจัยสนับสนุนการลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทน (yield) และมีการจ่ายปันผลสม่ำเสมอที่น่าสนใจ และมีความผันผวนค่อนข้างต่ำ

เช่นการลงทุนใน REITs และ Infra Funds เอ็มเอฟซีจึงเสนอขายกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม หรือกองทุนเปิด MPII ซึ่งเป็นกองทุนรวมผสมที่มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และหรือโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลปีละไม่เกิน 4 ครั้ง และมีกลยุทธ์การลงทุนแบบมุ่งหวังผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management) ซึ่งจะคัดเลือกลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่มีปัจจัยพื้นฐานดีและหรือมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีการปรับสัดส่วนการลงทุนให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดการลงทุน (ทั้งนี้กองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และหรือโครงสร้างพื้นฐาน จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก)

กองทุนเปิด MPII อาจลงทุนในต่างประเทศในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ได้แก่ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) และหรือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ (Foreign REIT) และหรือ Exchange Traded Fund ที่เน้นลงทุนในตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ และหรือทรัสต์หรือการจัดตั้งในรูปอื่นใด

ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ กองทุนเปิด MPII ยังสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนโครงสร้างพื้นฐานทั้งในและต่างประเทศ (Infra Fund) และหรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund: ETF) ที่เน้นลงทุนในกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน และหรือทรัสต์หรือการจัดตั้งรูปอื่นใดซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน

รวมทั้งลงทุนในหุ้นของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมหรือมีลักษณะเทียบเคียงกับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (FX Hedging) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management)

กองทุนเปิด MPII เหมาะสำหรับผู้สนใจลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป สามารถรับความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ ที่กองทุนไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวสูงขึ้นหรือลดลงต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้

และผู้ที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังหลักทรัพย์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และหรือโครงสร้างพื้นฐาน กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน อาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนและหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนแรกเริ่มได้ ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

Facebook Comments