ก.ล.ต.

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นแนวคิดในการปรับปรุงหลักเกณฑ์ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและลดภาระแก่ผู้ประกอบธุรกิจ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีแนวคิดที่จะปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม เช่น ปรับปรุงวิธีการนับการถือหน่วยลงทุน ยกเว้นหลักเกณฑ์ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหาก บลจ. สามารถดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนดได้ครบถ้วน เช่น มีการเสนอขายหน่วยลงทุนในวงกว้าง มีการบริหารจัดการสภาพคล่องที่มีประสิทธิภาพ ดูแลมิให้มีการใช้กองทุนรวมเพื่อแสวงหาผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากประโยชน์ทั่วไปที่พึงได้รับจากการลงทุน

ทั้งนี้ บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดจะถือหน่วยลงทุนในแต่ละกองทุนรวมได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม เพื่อให้กองทุนรวมมีการกระจายการถือหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนทั่วไป และมิให้กองทุนรวมถูกใช้เป็นช่องทางแสวงหาประโยชน์หรือแทรกแซงการบริหารจัดการกองทุนรวม โดยผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ อย่างไรก็ดี ปัจจุบันกรมสรรพากรได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีการลงทุนในตราสารหนี้ผ่านกองทุนรวม ซึ่งช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการจัดเก็บภาษีได้ระดับหนึ่ง ประกอบกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เห็นว่า หลักเกณฑ์ดังกล่าวมีต้นทุนสูง เป็นอุปสรรคต่อการขยายขนาดกองทุนในช่วงแรก จึงเป็นที่มาในการเสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในครั้งนี้

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=591 ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือโทรสาร 0-2033-9781 หรือทาง e-mail thanunya@sec.or.th หรือ sumitra@sec.or.th จนถึงวันที่ 10 มกราคม 2563

Facebook Comments