มาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้จะพาไปดู “5หุ้นสื่อสาร” ประกาศงบไตรมาส 2/2563 กันแล้ว โดยจะไปส่องอัตราส่วนทางการเงิน (6M/2563 ) 5ตัวมาเปรียบเทียบกัน เพื่อเป็นแนวทางในอนาคตนะคะ ประกอบด้วย

1. D/E ค่ามากกว่า 1 แสดงว่า กิจการใช้ทุนในส่วนของหนี้สินมากกว่าส่วนของผู้ถือหุ้น แต่หากคำนวณออกมาได้ค่าน้อยกว่า 1 แสดงว่ากิจการใช้ทุนในส่วนของผู้ถือหุ้นมากกว่าส่วนของหนี้สิน (ค่าเหมาะสมประมาณ 1-2 เท่า)

2.อัตราส่วนสภาพคล่อง – มากกว่า 1 แสดงว่ากิจการมีสภาพคล่องที่ดีแต่หากได้ค่าน้อยกว่า 1 แสดงว่ากิจการมีสภาพคล่องต่ำ

3.อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) บริษัทที่มี ROE สูงกว่าจะน่าสนใจมากกว่า เพราะสามารถที่จะสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้มากกว่าบริษัทที่มี ROE ต่ำกว่า

4.อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) โดยส่วนใหญ่ยิ่งมากยิ่งดี หมายถึงว่า สินทรัพย์ที่บริษัทซื้อหรือลงทุนไปนั้นได้ให้ผลตอบแทนที่เป็นกำไรให้กับบริษัท

5อัตรากำไรสุทธิ หากคำนวณมาได้เปอร์เซ็นที่มากแสดงว่ากิจการมีความสามารถในการทำกำไรสุทธิที่ดี

1.ADVANC (บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส) อัตราส่วนทางการเงิน6M/2563

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) คือ 4.14 เท่า (6M/2562 อยู่ที่ 3.46 เท่า)

สินทรัพย์ 368,074.03 ล้านบาท , หนี้สิน 296,377.56 ล้านบาท , ส่วนผู้ถือหุ้น 71,568.63 ล้านบาท

อัตราส่วนสภาพคล่อง 0.45 เท่า (6M/2562 อยู่ที่ 0.56 เท่า) , อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 43.57%, (6M/2562 อยู่ที่ 48.22%)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 12.50% (6M/2562 อยู่ที่ 13.91%) , อัตรากำไรสุทธิ 16.04% (6M/2562 อยู่ที่ 17.47%)

อิป้าหามาเล่า2.INTUCH (บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์) อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2563

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) คือ 0.25 เท่า (6M/2562 อยู่ที่ 0.36 เท่า)

สินทรัพย์ 51,823.88 ล้านบาท ,หนี้สิน 9,149.28 ล้านบาท , ส่วนผู้ถือหุ้น 36,474.73 ล้านบาท

อัตราส่วนสภาพคล่อง 2.71 เท่า (6M/2562 อยู่ที่ 1.97 เท่า) , อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) 31.37% (6M/2562 อยู่ที่ 32.38%)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ROA) 20.44 % (6M/2562 อยู่ที่ 0.34 %) , อัตรากำไรสุทธิ (NPM) 68.94 % (6M/2562 อยู่ที่ 65.93%)

3.TRUE (บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น) อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2563

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น( D/E Ratio) คือ 6.15 เท่า(6M/2562 อยู่ที่ 3.14 เท่า)

-สินทรัพย์รวม 610,034.26 ล้านบาท , หนี้สินรวม 524,276.43 ล้านบาท , ส่วนของผู้ถือหุ้น 85,183.76 ล้านบาท

อัตราส่วนสภาพคล่อง 0.67 เท่า(6M/2562 อยู่ที่ 0.66เท่า) , อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) 4.00% (6M/2562 อยู่ที่ -0.04%)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ROA) 3.74% (6M/2562 อยู่ที่ 1.35%) , อัตรากำไรสุทธิ (NPM) 1.49% (6M/2562 อยู่ที่ 3.62%)

4.DTAC (บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น) อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2563

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น( D/E Ratio) คือ 5.60 เท่า (6M/2562 อยู่ที่ 4.55 เท่า)

-สินทรัพย์รวม 162,889.94 ล้านบาท , หนี้สินรวม 138,216.70 ล้านบาท , ส่วนของผู้ถือหุ้น 24,673.24 ล้านบาท

อัตราส่วนสภาพคล่อง 0.39 เท่า (6M/2562 อยู่ที่ 0.44 เท่า) , อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น(ROE) 22.73% (6M/2562 อยู่ที่ -9.91%)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) 6.50% (6M/2562 อยู่ที่ -1.13%) , อัตรากำไรสุทธิ (NPM) 8.63% (6M/2562 อยู่ที่ 7.77%)

5.JAS (บมจ.จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล) อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2563

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น( D/E Ratio) คือ 15.83 เท่า (6M/2562 อยู่ที่ 1.81 เท่า)

-สินทรัพย์รวม 110,981.34 ล้านบาท , หนี้สินรวม 103,410.89 ล้านบาท , ส่วนของผู้ถือหุ้น 6,534.22 ล้านบาท

อัตราส่วนสภาพคล่อง 0.62 เท่า (6M/2562 อยู่ที่ 0.43 เท่า) , อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น(ROE) 25.04% (6M/2562 อยู่ที่ 19.31%)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) 18.36% (6M/2562 อยู่ที่ 8.22%) , อัตรากำไรสุทธิ (NPM) -14.63% (6M/2562 อยู่ที่ 24.59%)

สรุป D/E Ratio จากต่ำสุดไปหาสูงสุดคือ คือ INTUCH-.ADVANC-DTAC -TRUE-JAS

อัตราส่วนสภาพคล่อง จากมากสุดไปหาน้อยสุด คือ INTUCH-TRUE-JAS-.ADVANC-DTAC

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) จากมากสุดไปหาน้อยสุด คือ ADVANC-INTUCH-JAS-DTAC-TRUE

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) จากมากสุดไปหาน้อยสุด คือ JAS-INTUCH -ADVANC-DTAC-TRUE

อัตรากำไรสุทธิ (NPM) จากมากสุดไปหาน้อยสุด คือ INTUCH- ADVANC-DTAC-TRUE-JAS

อย่างไรก็ตาม หุ้นกลุ่มสื่อสารนั้น INTUCH-ADVANC ยังโดดเด่นกว่า ตัวอื่นๆ แต่ต้องจับจังหวะการเข้าและออกให้ดีนะคะ วันนี้ไปล่ะค่ะ บ๊ายย

Facebook Comments