บีทีเอส

มาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า หลังจากที่นายใหญ่อย่าง คีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน พร้อมด้วย กวิน กาญจนพาสน์ (ลูกชาย) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่และผู้อำนวยการใหญ่สายธุรกิจ MATCH และสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการบริหารและผู้อำนวยการใหญ่สายธุรกิจ MOVE และคณะกรรมการ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีทีเอส กรุ๊ปฯ BTSG จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา

โดยที่ประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี 2564/2565 อัตรา 0.31 บาท/หุ้น โดยมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วในอัตรา 0.15 บาท/หุ้น เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 และคงเหลือจ่ายปันผลงวดสุดท้ายสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท/หุ้น กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 4 สิงหาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 สิงหาคม 2565 รวมงบประมาณในการจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้น 4,081.4 ล้านบาท หรือคิดเป็น 62.1% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม

ทั้งนี้ บีทีเอส กรุ๊ปฯ เป็นกลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม และมีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ผ่านการร่วมพัฒนาชุมชน สังคม และตระหนักถึงการดูแลสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้บีทีเอส กรุ๊ปฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานการดำเนินงาน เป็นที่ยอมรับและได้รับรางวัลในหมวดหมู่ต่าง ๆ ทั้งในระดับประเทศและสากลอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น ได้รับการประกาศให้เป็นสมาชิกในดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ (DJSI) ในกลุ่มดัชนีตลาดเกิดใหม่ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 และได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1 ของโลก ในหมวดอุตสาหกรรมคมนาคม และโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม 2 ปีซ้อน อีกทั้งยังเป็นบริษัทขนส่งมวลชนทางรางแห่งแรก และแห่งเดียวในโลก ที่มีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์

สำหรับหุ้น BTS หรือ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) งบปี 2564 สินทรัพย์รวม ณ 31 มี.ค. 2564 อยู่ที่ 212,062.43 ล้านบาท กำไรสุทธิ 4,576.27 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.35 บาท อัตราส่วนทางการเงิน ROA 5.09% ROE 7.95% ขณะที่ ณ สิ้นปี  2564 P/E 23.11 เท่า P/BV 2.06 เท่า มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 123,085.73 ล้านบาท ราคาปิดที่ 9.35 บาท

เมื่อเทียบกับงบปี 256 สินทรัพย์รวม ณ 31 มี.ค. 2565 อยู่ที่ 255,866.57 ล้านบาท กำไรสุทธิ 3,825.58 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.29 บาท อัตราส่วนทางการเงิน ROA 3.55% ROE 6.26% ขณะที่ สิ้นเดือน มี.ค. 2565 P/E 29.60 เท่า P/BV 1.82เท่า มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 113,241.45 ล้านบาท ราคาปิดที่ 8.60 บาท

อย่างไรก็ตาม บีทีเอส กรุ๊ป ยังได้รับการคัดเลือกให้อยู่ใน S&P Global Sustainability Yearbook 2022 ซึ่งเป็นเพียงบริษัทฯ เดียวที่ได้รับรางวัลระดับ Gold Class ในหมวดอุตสาหกรรมคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม และมีเพียง 75 บริษัทที่ได้รับการคัดเลือกในระดับ Gold Class จากองค์กรทั่วโลกทั้งหมด 7,500 บริษัท วันนี้ไปล่ะค่ะ บ๊ายยย

Facebook Comments